Voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere met Handelsonderneming Pieper of WCM. - Hierna te noemen: H.O. Pieper - te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur.
1.2 Tussen de huurder en H.O. Pieper zal een overeenkomst tot stand komen op het moment dat H.O. Pieper de opdracht of order van de huurder schriftelijk heeft bevestigd.

1.3 Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht de (voorafgaande) verwijzing van huurder naar eventuele eigen algemene voorwaarden. H.O. Pieper wijst uitdrukkelijk alle algemene voorwaarden van de hand waarnaar de huurder verwijst of die door hem worden gebruikt.
 1.4 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien dit schriftelijk overeengekomen is.
 1.5 Wanneer een bepaling uit deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing is, blijven de overige bepalingen van kracht.


 Artikel 2 - Huurtermijn
2.1 De huurtermijn vangt aan op het door H.O. Pieper en huurder overeengekomen tijdstip, dan wel het moment waarop het gehuurde aan de huurder is ter beschikking is gesteld. Dit houdt in dat de huurder de huurprijs verschuldigd is, ook als het gehuurde niet door hem op het overeengekomen tijdstip is afgehaald.
2.2 De huurtermijn eindigt op het moment dat het gehuurde door H.O. Pieper is terugontvangen Op zijn vroegst eindigt de huurtermijn echter als de overeengekomen huurtermijn is verstreken.
2.3 Wijziging of verlenging van de huurtermijn dient nader te worden overeengekomen.


 Artikel 3 - Huurprijs
3.1 Bij de berekening van het huurtarief wordt uitgegaan van een 8-urige werkdag, 5 werkdagen per week en 20 werkdagen per maand.
3.2 Het volledige huurtarief dient ook voldaan te worden als minder dan 8 uren per werkdag, 5 werkdagen per week of 20 werkdagen per maand van het gehuurde gebruik is gemaakt.
3.3 Huurder mag meer dan 8 uur per dag er mee werken.
3.4 Kosten aan het gehuurde, welke het gevolg zijn van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van H.O. Pieper.
3.5 Tenzij H.O. Pieper en huurder uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de navolgende kosten niet in de huurprijs inbegrepen en worden deze door de huurder gedragen:
- de kosten van brandstof en smeermiddelen en datgene wat nodig is voor dagelijks onderhoud en normaal gebruik;
- de kosten van het transport en het laden en lossen ten behoeve van de aan- en afvoer van het gehuurde;
- de bedieningskosten;
- de verschuldigde omzetbelasting (BTW).


 Artikel 4 - Betaling
4.1 De verschuldigde huur dient binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden. H.O. Pieper heeft het recht vooruitbetaling te verlangen en bij een huurperiode van meer dan twee weken tussentijdse rekeningen aan te bieden. Als het gehuurde na de overeengekomen periode door H.O. Pieper wordt terugontvangen, is voor de periode tussen het einde van de overeenkomst en het moment van werkelijke beëindiging van de huurtermijn het dan geldende huurtarief van toepassing.
4.2 Bij achterstallige betaling is de huurder zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand over de achterstallige bedragen aan H.O. Pieper verschuldigd.
4.3 De huurder zal H.O. Pieper desgewenst een borgsom betalen ter hoogte van maximaal de nieuwwaarde van het gehuurde. Terugbetaling van de borgsom zal geschieden bij teruggave van het gehuurde overeenkomstig het bepaalde in artikel 8. Renteverlies wordt niet vergoed.


 Artikel 5 - Ter beschikkingstelling van het gehuurde
5.1 H.O. Pieper is verplicht het gehuurde op de overeengekomen dag volgetankt, gereinigd, bedrijfsklaar en in goede staat van onderhoud ter beschikking van de huurder te stellen.
5.2 Bij het in ontvangst nemen van het gehuurde dient de huurder het gehuurde op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient de huurder dit terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering aan H.O. Pieper te melden.
 

Artikel 6 - Gebruik
6.1 De huurder zal het gehuurde slechts gebruiken voor het in de overeenkomst aangegeven werk en aantal werkuren. Ander langduriger gebruik is de huurder niet toegestaan.
6.2 De huurder draagt zorg voor het dagelijks onderhoud van het gehuurde.
 

Artikel 7 - Overige verplichtingen huurder
7.1 De huurder is niet gerechtigd het gehuurde aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan.

7.2 H.O. Pieper is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop met het gehuurde gewerkt wordt te controleren. De huurder dient er voor te zorgen dat H.O. Pieper of een door H.O. Pieper aangewezen vertegenwoordiger toegang tot het verhuurde wordt verleend.

7.3 Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van H.O. Pieper is het de huurder niet toegestaan het gehuurde buiten België te gebruiken.
 

Artikel 8 - Teruggave gehuurde
8.1 De huurder is verplicht het gehuurde volgetankt, gereinigd en -afgezien van normale slijtage van het gehuurde bij gebruik als goed huurder -in dezelfde staat als waarin deze hem door H.O. Pieper ter beschikking is gesteld bij WN af te leveren.
 

Artikel 9 - Ontbinding
9.1 Indien en zodra de huurder een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag daartoe wordt ingediend, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van zijn activa wordt gelegd, een akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is H.O. Pieper gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst bij schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst zal er niet aan in de weg staan dat H.O. Pieper gerechtigd is vergoeding van kosten, schade en interesten van de huurder te vorderen.
 

Artikel 10 - Verlies of beschadiging van het gehuurde
10.1 Van verlies van het gehuurde is sprake in geval van diefstal, vermissing of het tenietgaan van het gehuurde. In geval van verlies of beschadiging van het gehuurde blijft de verplichting de overeengekomen huur te betalen onverminderd bestaan.
10.2 De huurder is gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft verplicht alle schade aan of defecten aan het gehuurde terstond, nadat deze zich openbaren, doch uiterlijk binnen 24 uur aan H.O. Pieper te melden.
10.3 De huurder is verplicht in geval van verlies of beschadiging van het gehuurde door diefstal, molest of vandalisme onverwijld aangifte te doen bij de politie.
10.4 H.O. Pieper zal, nadat hij door de huurder van de schade aan het verhuurde in kennis is gesteld, de beschadiging zo spoedig mogelijk door reparatie opheffen. De huurder stelt het gehuurde op verzoek van H.O. Pieper onverwijld ter beschikking van H.O. Pieper. De huurder laat in geen geval zonder voorafgaande instemming van de verhuurder een reparatie door een derde uitvoeren. H.O. Pieper kan aan de huurder al dan niet tijdelijk een vervangend gelijkwaardig huurobject ter beschikking stellen. Wanneer de reparatietijd van het gehuurde meer dan één dag bedraagt en geen vervangend huurobject ter beschikking is gesteld, zal de huurprijs voor de duur van de reparatie niet aan de huurder in rekening worden gebracht.
10.5 De kosten van het verlies of de beschadiging van het gehuurde komen voor rekening van de huurder, tenzij de schade aan de opzet of bewuste roekeloosheid van H.O. Pieper is te wijten en tenzij de kosten van het verlies of de beschadiging door de in artikel 12 bedoelde verzekering worden gedekt, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huurder.
 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1 H.O. Pieper is niet aansprakelijk voor zaakschade, letselschade, bedrijfs-of gevolgschade, of schade in welke andere vorm dan ook, welke de huurder en/of zijn werknemers lijden in verband met de huurovereenkomst, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van H.O. Pieper.
11.2 Indien tijdens de door de huurder met het gehuurde uitgevoerde werkzaamheden zaakschade, letselschade, bedrijfs-of gevolgschade, of schade in welke andere vorm dan ook, aan derden wordt toegebracht, zal H.O. Pieper nimmer door de huurder voor deze schade kunnen worden aangesproken, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van H.O. Pieper.
11.3 De huurder vrijwaart H.O. Pieper voor alle schade, waaronder begrepen kosten van juridische bijstand, die het gevolg is van aanspraken van derden jegens H.O. Pieper ter verkrijging van vergoeding van door deze derden geleden schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van het gebruik van het  verhuurde door de huurder, diens werknemer en/of derden, daaronder begrepen aanspraken op grond van art. 6:185-193 BW. De gehoudenheid van de huurder H.O. Pieper te vrijwaren, zal slechts vervallen indien de schade waarvoor derden  aanspreken, is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van H.O. Pieper.

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.